Shaping the future of animal health
Polska

Effitix

Grupy produktów: leki przeciw pasożytom zewnętrznym

Gatunki zwierząt: psy

Effitix picture

Produkt do nakrapiania zawierający fipronil i permetrynę.

Zawartość substancji czynnych i innych substancji

Każda pipetka zawiera:

 

Fipronil

Permetryna

Butylohydroksyanizol (E320)

Butylohydroksytoluen (E321)

Substancje pomocni-

cze*

Effitix

dla bardzo małych psów

26,84 mg

239,8 mg

0,088 mg

0,044 mg

QSP 0,44 ml

Effitix

 dla małych psów

67,1 mg

599,5 mg

0,22 mg

0,11 mg

QSP 1,1 ml

Effitix

dla średnich psów

134,2 mg

1199,0 mg

0,44 mg

0,22 mg

QSP 2,2 ml

Effitix

dla dużych psów

268,4 mg

2398,0 mg

0,88 mg

0,44 mg

QSP 4,4 ml

Effitix

dla bardzo dużych psów

402,6 mg

3597,0 mg

1,32 mg

0,66 mg

QSP 6,6 ml

 

* Inne składniki: alkohol benzylowy, glikolu dietylenowego monoetylowy eter

Przezroczysty, żółty roztwór

 

Wskazania lecznicze

Zwalczanie inwazji pcheł i kleszczy u psów, a także odstraszanie (zapobieganie żerowaniu) muchówek i/lub komarów.

Pchły:

Leczenie i zapobieganie inwazji pcheł (Ctenocephalides felis). Pchły przebywające na psie są zabijane w ciągu 24 godzin po zastosowaniu produktu. Jedno zastosowanie zapewnia trwałą ochronę przed nową inwazją dorosłymi postaciami pcheł przez cztery tygodnie. Produkt można stosować w ramach strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), wcześniej zdiagnozowanego przez lekarza weterynarii.

Kleszcze:

Leczenie inwazji kleszczy Ixodes ricinus.

Jedno zastosowanie zapewnia stałą ochronę przed inwazją kleszczy (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus i Rhipicephalus sanguineus) przez okres czterech tygodni. W przypadku obecności kleszczy Dermacentor reticulatus i Rhipicephalus sanguineus podczas stosowania produktu może nie dojść do ich zabicia w ciągu pierwszych 48 godzin.

Muchówki i komary:

Jedno zastosowanie zapewnia odstraszanie (zapobieganie żerowaniu) muchówek (Phlebotomus perniciosus) oraz komarów (Culex pipiens, Aedes aegypti) przez cztery tygodnie.

 

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować u królików i kotów, ponieważ mogą wystąpić działania niepożądane, a nawet śmierć (patrz też punkt 12i Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt).

Nie stosować u zwierząt chorych (np. choroby układowe, gorączka) lub ozdrowieńców.

 

Działania niepożądane

Po zastosowaniu produktu obserwowano przemijające reakcje skórne w miejscu zastosowania (świąd, rumień), a także uogólniony świąd. Sporadycznie obserwowano nadpobudliwość lub wymioty.

W przypadku lizania sierści może wystąpić przemijające nadmierne ślinienie.

 

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania

Roztwór do nakrapiania

Dawkowanie:

Zalecana minimalna dawka wynosi 6,7 mg fipronilu/kg m.c. i 60 mg permetryny/kg m.c.

Masa ciała psa

Fipronil (mg)

Permetryna (mg)

1,5–4 kg

26,8

240

4–10 kg

67

600

10–20 kg

134

1200

20–40 kg

268

2400

40–60 kg

402

3600

 

W przypadku psów o masie ciała >60 kg należy stosować odpowiednią kombinację pipetek.

Sposób podawania:

Wyjąć pipetkę z opakowania zewnętrznego. Trzymać pipetkę czubkiem do góry. Postukać w wąską część pipetki aby upewnić się, że cała jej zawartość znajduje się w jej głównej części. Odłamać czubek pipetki wzdłuż wyznaczonej linii.

Odgarnąć sierść zwierzęcia tak, aby odsłonić skórę. Umieścić końcówkę pipetki bezpośrednio na odsłoniętej skórze i delikatnie nacisnąć ją kilka razy w celu uwolnienia jej zawartości w dwóch do czterech różnych miejsc, w zależności od masy ciała, na grzbiecie zwierzęcia od łopatki do podstawy ogona.

Na przykład u psów o masie ciała poniżej 20 kg produkt należy nanieść w dwóch miejscach, natomiast u psów o masie ciała powyżej 20 kg produkt należy nanieść w 2–4 miejscach.

 

Zalecenia dla prawidłowego podania

Schemat stosowania:

Stosowanie produktu powinno wynikać ze zdiagnozowanej inwazji lub ryzyka inwazji pcheł i/lub kleszczy, jak również z konieczności odstraszania (zapobiegania żerowaniu)  muchówek i/lub komarów.

W zależności od zagrożenia pasożytami lekarz weterynarii może zalecić powtórzenie leczenia. Odstęp czasu między kolejnym zastosowaniem produktu powinien wynosić co najmniej 4 tygodnie (patrz też punkt Przedawkowanie).

 

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie należy używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu,  po upływie „Terminu ważności (EXP):”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Produkt leczniczy weterynaryjny zachowuje skuteczność po ekspozycji na światło słoneczne lub gdy zwierzę zmoknie podczas deszczu.

Należy unikać częstych kąpieli lub mycia szamponem psów, u których zastosowano produkt, ponieważ może to niekorzystnie wpływać na jego skuteczność.

U psa z inwazją pcheł może wystąpić reakcja alergiczna na ślinę pcheł, określana jako alergiczne pchle zapalenie skóry (APZS). Jeżeli u psa wystąpią: zapalenie skóry, świąd, ślady po ukąszeniu, nadmierne drapanie się, czy też kiedy pies jest niespokojny, należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii aby sprawdzić, czy u psa nie występuje APZS.

Aby zapobiegać ponownej inwazji kolejnymi pchłami zaleca się zastosowanie leczenia u wszystkich psów przebywających w gospodarstwie domowym. Należy też zastosować odpowiednie produkty u innych zwierząt przebywających z tym samym gospodarstwie domowym. Pchły często zanieczyszczają kosze, legowiska zwierząt oraz inne miejsca odpoczynku zwierząt, jak dywany, meble tapicerowane, które w przypadku intensywnej inwazji na początku procesu zwalczania należy potraktować odpowiednimi produktami owadobójczymi oraz należy je regularnie odkurzać.

Mogą pojawić się pojedyncze kleszcze lub wystąpić pojedyncze ukąszenia muchówek bądź komarów. Dlatego w niekorzystnych warunkach nie można wykluczyć przeniesienia chorób zakaźnych przez te pasożyty.

Badania wykazały, że produkt zapobiega żerowaniu muchówek i komarów przez cztery tygodnie. Dlatego w przypadku krótkotrwałych podróży (trwających mniej niż 4 tygodnie) do obszarów endemicznych zaleca się zastosowanie leczenia bezpośrednio przed spodziewaną ekspozycją. W przypadku dłuższej ekspozycji (tj. u zwierząt żyjących na obszarach endemicznych lub w przypadku podróży trwających dłużej niż 4 tygodnie) schemat leczenia powinien być prowadzony na podstawie lokalnych danych epidemiologicznych.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Zwierzęta należy dokładnie zważyć przed zastosowaniem produktu.

Nie określono bezpieczeństwa produktu u psów poniżej 12. tygodnia życia czy też u psów o masie ciała poniżej 1,5 kg.

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przedostania się zawartości pipetki do oka lub do jamy ustnej leczonych psów. W szczególności należy zapobiegać  lizaniu miejsca zastosowania produktu przez leczone zwierzę lub przez inne zwierzęta.

Produkt ten jest bardzo trujący dla kotów i może spowodować ich śmierć.  Wynika to z fizjologii kotów, których organizm nie jest w stanie metabolizować niektórych związków, w tym permetryny. W razie przypadkowego kontaktu produktu ze skórą kota należy umyć zwierzę szamponem lub mydłem i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza weterynarii. Aby zapobiec przypadkowej ekspozycji kotów na działanie produktu, należy trzymać leczone psy w odosobnieniu od kotów do czasu, aż miejsce zastosowania produktu wyschnie. Ważnym jest by upewnić się, że koty nie będą lizały miejsca zastosowania produktu u psa. W przypadku ekspozycji tego rodzaju należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza weterynarii.

Nie stosować produktu u królików i kotów.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Produkt może działać neurotoksycznie. Produkt może być szkodliwy w przypadku połknięcia. Należy unikać połknięcia produktu na skutek kontaktu rąk z jamą ustną. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Produkt ten może powodować podrażnienie oczu i błon śluzowych. Dlatego należy unikać kontaktu produktu z jamą ustną i oczami, tj. kontaktu rąk z jamą ustną i rąk z oczami. W razie przypadkowego kontaktu produktu z oczami należy natychmiast dokładnie przemyć oczy wodą. Jeśli podrażnienie spojówki oka utrzymuje się, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Unikać kontaktu produktu ze skórą. W przypadku gdy wystąpi kontakt ze skórą należy natychmiast przemyć zanieczyszczone miejsce wodą z mydłem.

Po użyciu produktu należy dokładnie umyć ręce.

Nie należy jeść, pić ani palić podczas stosowania  produktu leczniczego weterynaryjnego.

Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na fipronil, permetrynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym, ponieważ w bardzo rzadkich przypadkach może on powodować u niektórych osób podrażnienie dróg oddechowych i reakcje skórne.

Leczone zwierzęta nie powinny być dotykane do czasu wyschnięcia miejsca zastosowania produktu i przez około 12 godzin po jego zastosowaniu; w tym czasie dzieci także nie powinny bawić się ze zwierzętami. Dlatego zaleca się, aby produkt stosować o wczesnej porze wieczornej lub w późnych godzinach popołudniowych, aby zminimalizować kontakt z leczonym zwierzęciem. W dniu zastosowania produktu leczone zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, a szczególnie z dziećmi.

Pipetki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Aby uniemożliwić dzieciom uzyskanie dostępu do zużytych pipetek, należy je niezwłocznie usunąć w odpowiedni sposób.

Wyłącznie dla zwierząt.

Inne środki ostrożności

Fipronil i permetryna mogą wykazywać niekorzystny wpływ na organizmy wodne. Psy nie powinny pływać w zbiornikach wodnych przez 2 dni po zastosowaniu produktu.

Produkt może mieć niekorzystny wpływ na malowane, lakierowane lub inne powierzchnie bądź sprzęty w gospodarstwie domowym. Należy odczekać do czasu wyschnięcia miejsca zastosowania produktu, zanim zezwoli się na kontakt z takimi materiałami.

Ciąża i laktacja:

Badania laboratoryjne z użyciem fipronilu i permetryny nie wykazały działania teratogennego ani embriotoksycznego.  Nie przeprowadzono badań u suk ciężarnych i w laktacji. Produkt można stosować w czasie ciąży i laktacji jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nieznane.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Wykazano bezpieczeństwo stosowania produktu przy zastosowaniu dawek 5-krotnie wyższych od maksymalnej zalecanej dawki u zdrowych 12-tygodniowych szczeniąt, leczonych 3 razy w odstępach co 3 tygodnie.

W razie przedawkowania może jednak wzrastać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE), a zatem u zwierząt należy zawsze stosować produkt przy użyciu pipetki odpowiedniej do  masy ciała zwierzęcia.

Niezgodności farmaceutyczne:

Nieznane.

 

Inne informacje

Fipronil jest związkiem owadobójczym i roztoczobójczym należącym do grupy fenylopirazoli. Fipronil i jego metabolit, sulfon fipronilu, działają na kanały chlorkowe bramkowane ligandem, w szczególności bramkowane neuroprzekaźnikiem o nazwie kwas gamma-aminomasłowy (GABA), jak też odczulające (D) i nieodczulające (N) kanały bramkowane glutaminianem (Glu, występujące tylko u bezkręgowców kanały chlorkowe bramkowane ligandem); blokuje on w ten sposób pre- i postsynaptyczny przepływ jonów chlorkowych przez błony komórkowe. Prowadzi to do niekontrolowanej aktywności ośrodkowego układu nerwowego i śmierci owadów lub roztoczy.

Permetryna należy do piretroidowych związków roztoczobójczych i owadobójczych klasy I, jak też ma działanie odstraszające. Piretroidy działają u kręgowców i bezkręgowców na kanały sodowe zależne od potencjału. Piretroidy są tak zwanymi „blokerami otwartego kanału”, wpływającymi na kanały sodowe poprzez spowolnienie zarówno aktywacji, jak i właściwości inaktywujących, co prowadzi do nadmiernego pobudzenia i śmierci pasożyta.

Produkt ten zapewnia natychmiastowe i stałe działanie owadobójcze  przeciwko pchłom (Ctenocephalides felis), natychmiastowe działanie roztoczobójcze przeciwko kleszczom Ixodes ricinus i stałe działanie roztoczobójcze przeciwko kleszczom (Rhipicephalus sanguineus., Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus), a także działanie odstraszające (zapobiegające żerowaniu) muchówki (Phlebotomus perniciosus) i komary (Culex pipiens, Aedes aegypti).

Wykazano w warunkach eksperymentalnych, że u psów na co najmniej 2 dni przed ekspozycją na kleszcze produkt pośrednio redukował  ryzyko przeniesienia Babesia canis canis z zakażonych kleszczy Dermacentor reticulatus przez okres do 28 dni po zastosowaniu, zmniejszając w ten sposób ryzyko wystąpienia babeszjozy u leczonych psów.

 

Dostępne opakowanie: pudełko zawierające 4 pipetki.

Effitix_4xA4_16052017str1.jpg (Effitix_4xA4_111016_16052017.indd)

Pobierz broszurę