Nota prawna

Ogólne warunki korzystania ze strony

Strona internetowa www.virbac.pl  utworzona została na potrzeby spółki Virbac Sp.z o.o. (część Grupy VIRBAC, dalej zwanej „VIRBAC” lub „VIRBAC Group”) aby dostarczyć ogólnych informacji na temat Spółki, nie służy ona udzielaniu porad dotyczących żywienia, zdrowia zwierząt, czy też stosowania produktów VIRBAC. Wszelkie zapytania i prośby o dodatkowe informacje lub porady dotyczące produktów prosimy kierować pod adresem swojego lekarza weterynarii lub bezpośrednio do Virbac Sp. z o.o. 

Treści zawarte na stronie mogą zawierać informacje o produktach, które nie są dostępne w niektórych krajach lub regionach lub mogą być oferowane pod innymi markami, mieć różne wskazania do stosowania, mogą podlegać różnym przepisom i warunkom stosowania w zależności od kraju.

Strona i jej treść zostały stworzone w oparciu o polskie prawo i przepisy. W przypadku, gdy dostęp do niej uzyskają inne osoby, należy pamiętać, że strona i jej treść oraz korzystanie z niej są przeznaczone jedynie dla mieszkańców Polski.

Virbac Sp. z o.o. jest zobowiązana do umieszczania na stronie www.virbac.pl  wiarygodnych i aktualnych informacji. Jednakże, biorąc pod uwagę szybkie tempo rozwoju działalności i produktów VIRBAC Group, a w szczególności Virbac Sp. z o.o., VIRBAC i Virbac Sp. z o.o. nie gwarantują jej codziennej aktualizacji. Wszyscy użytkownicy wyrażają zgodę na to,  że pełny dostęp i korzystanie z www.virbac.pl i jej treści odbywa się na ich własne ryzyko. Ani VIRBAC ani jakakolwiek osoba zaangażowana w kreowanie, utworzenie i oddanie strony www.virbac.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody ani za odszkodowanie za straty moralne wynikające z dostępu do strony www.virbac.pl, korzystania lub niemożności korzystania z niej lub błędów albo przeoczeń w jej treści.

Informacje mogą podlegać zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. VIRBAC i Virbac Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki jakichkolwiek zmian i modyfikowania informacji przedstawionych na tej stronie i nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody ani wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność użytkowników strony, będące następstwem korzystania przez nich z tej strony. 

Strona internetowa zawiera informacje o produktach posiadających aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, które mogą być przepisywane lub zalecane do stosowania przez lekarza weterynarii.
 

Oświadczenie w sprawie prawa autorskiego

Copyright © 2013, 2014 Virbac Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Cały projekt strony internetowej, wszystkie teksty, elementy graficzne, obrazy, elementy dźwiękowe i filmy video, ich wybór, montaż i aranżacja, stanowią wyłączną własność Virbac Sp. z o.o., Copyright © 2013, 2014 Virbac Sp. z o.o., a nieuprawnione korzystanie z tych informacji jest surowo wzbronione.

Wykorzystywanie, powielanie i rozpowszechnianie tych informacji w całości lub poszczególnych elementów tworzących tę Stronę bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy VIRBAC lub ich autorów jest zabronione.

Strona jest wyłączną własnością VIRBAC/ Virbac Sp. z o.o., nieautoryzowane wykorzystanie tych informacji jest surowo zabronione. O ile nie określono inaczej, Virbac Sp. z o.o. upoważnia niniejszym użytkownika do pobierania opublikowanych przez Virbac Sp. z o.o. na stronie internetowej dokumentów wyłącznie do osobistego, niehandlowego użytku; powstałe kopie nie mogą być przedmiotem dystrybucji lub retransmisji, powinny zawierać informacje dotyczące praw autorskich lub praw własności intelektualnej Grupy VIRBAC. Korzystanie, powielanie i rozpowszechnianie tych informacji i niektórych lub wszystkich części składowych Strony w innych celach i bez pisemnej zgody VIRBAC jest surowo zabronione. Z wyjątkiem ograniczonej zgody wynikającej z obecnych warunków, użytkownik nie ma zwłaszcza prawa do jakichkolwiek modyfikacji, reprodukcji, transmisji zawartości Strony, włączając teksty, obrazy, dźwięk i filmy wideo.

Żaden z tych przepisów nie powinien być interpretowany jako naturalne udzielenie licencji lub jakiegokolwiek innego prawa dotyczącego własności intelektualnej VIRBAC. Grupa VIRBAC zastrzega sobie prawo do modyfikacji i aktualizacji postanowień niniejszego punktu noty prawnej w dowolnym czasie.


Znaki towarowe 

O ile nie określono inaczej, wszystkie nazwy produktów i usług oraz inne znaki towarowe, logotypy, slogany oraz inne znaki umieszczone na tej stronie zapisane lub nie wielkimi literami, czy też opatrzone znakami towarowymi ® lub ™ są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Grupy VIRBAC lub jej filii, spółek powiązanych lub jej licencjodawców albo partnerów w spółkach typu joint venture. Korzystanie lub bezprawne korzystanie z tych znaków towarowych lub jakichkolwiek innych materiałów, z wyjątkiem tych, na korzystanie których zezwala się w tym dokumencie, jest wyraźnie wzbronione i może być naruszeniem ustawy o prawach autorskich, znakach towarowych, prawa ochrony własności prywatnej, reklamy, jak również rozporządzeń i postanowień obowiązujących w dziedzinie komunikacji.

Z wyjątkiem ograniczonej zgody wynikającej z niniejszych warunków, użytkownik nie posiada żadnej innej zgody lub prawa do korzystania z całości lub części Strony lub jej elementów składowych.

Strona może zawierać lub odnosić się do znaków towarowych lub zarejestrowanych znaków towarowych, patentów, danych osobowych, technologii, produktów, procesów lub innych praw Grupy VIRBAC i/lub osób trzecich. Żaden z warunków przedstawionych w tym dokumencie nie może być interpretowany jako udzielenie użytkownikowi przez domniemanie, w drodze zasady estoppel lub w inny sposób  licencji lub jakiegokolwiek innego prawa wynikającego z patentu lub znaku towarowego VIRBAC Group albo jakiejkolwiek osoby trzeciej.


Prawa do odtwarzania i poufność

W przypadku gdy użytkownicy odwiedzający naszą stronę wysyłają do nas komentarze, odpowiedzi, sugestie lub inne wiadomości dotyczące informacji przedstawionych przez Virbac Sp. z o.o. to jest zrozumiałe, że takie informacje nie będą traktowane jako poufne i że Virbac Sp. z o.o. ma prawo do powielania, wykorzystywania, ujawniania i rozpowszechniania treści tych wiadomości stronom trzecim, bez żadnych ograniczeń. Ponadto Virbac Sp. z o.o. będzie miała prawo do wykorzystania wszelkich pomysłów, koncepcji, technologii lub technik zawartych w tych wiadomościach, w dowolnym celu, zwłaszcza do opracowania, produkcji, marketingu produktów lub usług zawierających takie informacje.
 

Łącza do innych stron

Ta strona internetowa, przeznaczona dla mieszkańców Polski, może zawierać linki do innych stron internetowych, w tym do stron filii VIRBAC w innych państwach. VIRBAC Sp. z o.o. nie może wziąć na siebie odpowiedzialności za informacje, do których dotrze osoba trzecia na stronach, których VIRBAC Sp. z o.o. bezpośrednio nie kontroluje.

Pewne linki na tej stronie prowadzą do zasobów ulokowanych na serwerach prowadzonych przez osoby trzecie, nad którymi VIRBAC / Virbac Sp. z o.o. nie sprawuje kontroli. W związku z tym, Virbac Sp. z o.o. podaje te linki wyłącznie dla wygody użytkownika i nie przyjmuje  żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na tych serwerach oraz nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za taką stronę. Podanie jakiegokolwiek linka nie oznacza, że VIRBAC popiera stronę lub produkty albo usługi osoby trzeciej.

Linki do tej strony internetowej są dozwolone jedynie do strony głównej. Linki głębokie i ramki nie są dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody VIRBAC.


Oświadczenie o ochronie prywatności 

Wchodząc na stronę i korzystając z jej zasobów użytkownik  wyraża zgodę na pobranie, przechowywanie i korzystanie z  informacji osobowych podanych dalej w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Rozpoznawalne dane osobowe, które można wykorzystać do zidentyfikowania użytkownika, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub adres do korespondencji, podane dobrowolnie, są poufne i będą bezpiecznie przechowywane, a korzystanie z nich będzie ograniczone do użytku wewnątrz VIRBAC Group. Dane takie nie zostaną sprzedane, nie będą wykorzystywane wspólnie z osobą trzecią ani w żaden inny sposób  rozprowadzane poza VIRBAC Group.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i poufności rozpoznawalnych danych osobowych, które VIRBAC Sp. z o.o. zbiera za pośrednictwem tej strony, VIRBAC Sp. z o.o. korzysta z chronionych sieci danych. VIRBAC Sp. z o.o. nie może jednak zagwarantować, że nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany wspominanych informacji, tym niemniej stara się zapobiegać takim niefortunnym zdarzeniom.


Prawo dostępu

Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikowanie, uaktualniania lub usuwania swoich rozpoznawalnych danych osobowych. W takim przypadku, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@virbac.pl.  Virbac Sp. z o.o. dokona korekty lub usunie takie informacje ze swojej bazy danych w najkrótszym możliwym czasie.

Wydawca

Spółka “Virbac Sp.  z o.o.”’
Spółka utworzona zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 314, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000373475

Tel: +48 22 8554046
Fax: +48 22 855

Dyrektor ds. Publikacji

lek. wet. Jan Baranowski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Hosting

PEER 1 France
Green Side - Bât 2, 400 avenue Roumanille 06410 Biot FRANCE
RCS Antibes 749 865 820
Tel. : +33 805 210 280