Ochrona danych osobowych

 

Wprowadzenie

Firma Virbac może, w ramach prowadzenia swojej działalności i w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, przetwarzać Państwa dane osobowe. Firma Virbac jest zobowiązana do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych, wraz z warunkami korzystania z naszej strony internetowej i wszelkimi innymi dokumentami, o których w niej mowa, określa rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, sposób ich gromadzenia i przetwarzania, podmioty, którym udostępniamy te dane w związku ze świadczonymi przez nas usługami, oraz zawiera określone prawa i opcje, którymi dysponują Państwo w tym zakresie.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych zawiera informacje na temat sposobu przetwarzania Państwa danych przez firmę Virbac. 

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych, dostępna w szczególności na tej stronie internetowej, jest regularnie aktualizowana w celu uwzględnienia zmian legislacyjnych i regulacyjnych oraz wszelkich zmian w organizacji firmy Virbac lub w przetwarzaniu przez nas danych. Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron/ treści/usług podmiotów trzecich, które nie są własnością firmy Virbac ani nie są przez nią kontrolowane. Firma Virbac nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania i traktowania Państwa danych osobowych przez te podmioty trzecie, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się ze stosowaną przez nie polityką prywatności i warunkami korzystania.

Uzupełnieniem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych są:

 • szczegółowe informacje dotyczące każdego przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a które zostaną Państwu możliwie jak najszybciej udostępnione, a w przypadku bezpośredniego gromadzenia Państwa danych – w momencie ich gromadzenia;

 • polityka dotycząca plików cookie, która jest również dostępna na tej stronie.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych została ostatnio zaktualizowana w dniu 6 listopada 2018 roku.

I - Kim jesteśmy?

Firma Virbac, działając jako administrator danych, jest odpowiedzialny za dane osobowe, które nam Państwo przekazują. 

Firma Virbac obejmuje Virbac S.A. (francuska spółka zarejestrowana pod numerem 417350311) oraz jej spółki zależne/powiązane (zwane łącznie „firma Virbac” lub „my” lub „nasze”).

Informacje o naszych spółkach zależnych można znaleźć [tutaj [ŁĄCZE DO PODSTRONY INTERNETOWEJ Z WYKAZEM PODMIOTÓW ZALEŻNYCH].

Dla celów obowiązującego prawa ochrony danych (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 ("RODO"), Państwa dane będą przetwarzane przez spółki powiązane lub zależne firmy Virbac, którym Państwo udzieliliście zgody lub które świadczą usługi na rzecz Państwa lub komunikują się z Państwem, a każdy taki podmiot jest uważany za niezależnego administratora Państwa danych osobowych. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich takich podmiotów.

II - Jakie są nasze zobowiązania? 

Dążymy do zapewnienia najwyższego możliwego poziomu ochrony danych osobowych osoby, której dane osobowe przetwarzamy („osoba, której dane dotyczą”), jak również wszelkich innych przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów dotyczących wszelkich rodzajów przetwarzania danych osobowych, które prowadzimy. W związku z tym zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

 • gromadzimy Państwa dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będziemy ich przetwarzać w sposób niezgodny z tymi celami;

 • zapewniamy, że przetwarzanie danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane;

 • dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy wszelkie rozsądne działania w celu zapewnienia, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

 • przechowujemy Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej Państwa identyfikację przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

 • przetwarzamy dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

Zobowiązanie to znajduje odzwierciedlenie w poniższych zasadach:

 • szanujemy Państwa prywatność i Państwa prawa;

 • zapewniamy, że ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych znajduje się w centrum naszych zainteresowań;

 • każdą nową operację przetwarzania rozpatrujemy z poszanowaniem zasad ochrony danych w celu uwzględnienia ochrony prywatności już w fazie projektowania;

 • nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów, o których nie zostaliby Państwo poinformowani;

 • nie uważamy, że Państwa dane powinny być przechowywane w sposób trwały; 

 • nie będziemy udostępniać ani sprzedawać Państwa danych w stopniu wykraczającym poza to, co zostało opisane w niniejszej Polityce ochrony danych;

 • zobowiązujemy się do zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych. W tym celu współpracujemy tylko z zaufanymi partnerami;

 • szanujemy Państwa prawa jako podmiotu danych i jako osoby, i dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa żądanie, jeżeli tylko będzie to możliwe;

 • będziemy przesyłać Państwu informacje handlowe wyłącznie na Państwa żądanie lub w celu zaoferowania podobnych produktów lub usług, jeśli uzyskaliśmy Państwa elektroniczne dane kontaktowe zgodnie z dyrektywą 95/46/WE. Mogą Państwo w każdej chwili zmienić zdanie i wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania takich informacji handlowych, wykorzystując w tym celu bardzo prostą procedurę.

III - Jakie dane osobowe gromadzimy? 

Należy pamiętać, że dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”), takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres IP itp.

Gromadzimy Państwa dane osobowe za pośrednictwem tej strony internetowej, jak również w inny sposób. W niektórych przypadkach gromadzimy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. W innych przypadkach Państwa dane osobowe są nam przekazywane przez podmioty trzecie.

Firma Virbac zapewnia, że gromadzi i przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które są ściśle niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Zostaną Państwo jak najszybciej poinformowani o kategoriach przetwarzanych przez nas danych osobowych w odniesieniu do każdej operacji przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Dane osobowe, które gromadzimy, to na przykład:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, stan cywilny, adres IP itp.

 • dane aplikacyjne, takie jak CV, dyplomy, doświadczenie zawodowe i umiejętności, na przykład przy ubieganiu się o pracę w firmie Virbac lub jednej z jej spółek zależnych;

 • Państwa wizerunek, gdy ze względów bezpieczeństwa są Państwo filmowani przez jedną z naszych kamer zainstalowanych w pobliżu naszych budynków;

 • tablica rejestracyjna Państwa pojazdu – ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zarządzania i kontrolowania dostępu do obiektów Virbac i poprawy płynności ruchu;

 • informacje dotyczące Państwa zwierzęcia towarzyszącego, takie jak jego historia medyczna i dane właścicieli, oraz informacje o jego stylu życia, głównie w przypadku, gdy przetwarzamy dane w związku z badaniami naukowymi;

 • informacje handlowe, w tym informacje dostarczone w trakcie trwania stosunku umownego lub relacji z klientem pomiędzy Państwem lub Państwa organizacją a firmą Virbac lub w inny sposób dobrowolnie przekazane przez Państwo lub Państwa organizację;

 • dane zawodowe, takie jak Państwa tytuł i umiejętności, dla celów zarządzania naszymi dostawcami i usługodawcami;

 • dane finansowe i płatnicze, w tym dane dotyczące Państwa konta bankowego oraz inne dane niezbędne do przetwarzania płatności i zwalczania oszustw, w tym numery kart kredytowych/debetowych, numery kodów bezpieczeństwa i inne powiązane informacje rozliczeniowe.

 

Jeśli przekażą nam Państwo jakiekolwiek dane osobowe dotyczące innych osób, oświadczają Państwo, że są do tego upoważnieni i zezwalają nam na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką ochrony danych osobowych.

IV - W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Operacje przetwarzania danych przeprowadzane przez firmę Virbac spełniają wyraźny, uzasadniony i określony cel.

Państwa dane są przetwarzane w sposób służący Państwu. Państwa dane osobowe wykorzystujemy na przykład do następujących celów:

 • do prowadzenia naszej działalności;

 • do zarządzania badaniami naukowymi, do których zdecydują się Państwo zaangażować swoje zwierzę;

 • w przypadku złożenia przez Państwa podania o pracę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia Państwa podania o pracę; 

 • do dostarczenia naszych produktów i świadczenia usług, które Państwo kupują, oraz do przetworzenia, skompletowania i realizacji żądanych transakcji;

 • do świadczenia usług obsługi klienta i odpowiadania na jego żądania lub zapytania oraz do komunikowania się z Państwem;

 • do organizacji konkursów z nagrodami, w którym to przypadku będziemy musieli przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zarządzania Państwa udziałem w takich konkursach;

 • do dostosowywania naszych programów i kampanii marketingowych i lojalnościowych;

 • do dostarczania Państwu biuletynów, artykułów, powiadomień, ogłoszeń, zaproszeń i innych informacji na temat produktów, marek, tematów związanych ze zdrowiem zwierząt;

 • jeśli są Państwo jednym z naszych dostawców lub usługodawców lub ich pracownikami, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zarządzania naszymi dostawcami i usługodawcami zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi;

 • do zarządzania naszymi relacjami z Państwem, na przykład, gdy jesteście Państwo potencjalnymi lub rzeczywistymi użytkownikami naszej strony internetowej, lub możemy również przetwarzać dane dotyczące profilu i użytkowania, w tym hasła do stron internetowych firmy Virbac lub chronionych hasłem platform lub usług, preferencje dotyczące otrzymywania od nas informacji marketingowych, preferencje dotyczące komunikacji oraz informacje o tym, w jaki sposób Państwo korzystają z naszych stron internetowych, w tym o usługach, które Państwo przeglądali lub których wyszukiwali, czasach odpowiedzi stron, błędach pobierania, długości wizyt i informacjach dotyczących interakcji ze stronami (takich jak przewijanie, kliknięcia i najechania myszą). Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania przez nas z plików cookie lub podobnych technologii, sprawdź naszą politykę dotyczącą plików cookie [ŁĄCZE DO POLITYKI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIE];

Informacje o innych osobach: Jeśli przekazują nam Państwo informacje o innych osobach niż Państwo, na przykład o swoich pracownikach, kontrahentach, doradcach lub dostawcach, muszą Państwo upewnić się, że rozumieją oni sposób, w jaki ich informacje będą wykorzystywane, oraz że wyrazili zgodę na ujawnienie nam ich danych, a Państwo zezwolili nam i naszym zewnętrznym dostawcom usług na ich wykorzystanie.

W każdym indywidualnym przypadku zostaną Państwo poinformowaniu o celu przetwarzania danych w odniesieniu do każdej operacji przetwarzania przez nas Państwa danych.

V - W jaki sposób możemy zapewnić, że przeprowadzane przez nas operacje przetwarzania są zgodne z prawem?

Podczas przetwarzania danych osobowych zawsze dbamy o to, aby ich przetwarzanie odbywało się w sposób zgodny z prawem (tzn. aby przetwarzanie odbywało się w celu wykonania umowy lub mamy na nie Państwa zgodę itp.) Posiadanie zgodnej z prawem podstawy przetwarzania oznacza, że przetwarzanie odbywa się w ramach ścisłych wymogów określonych w RODO, a zatem jest uznawane za zgodne z prawem.

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z poniższą podstawą prawną.

 • Kiedy zawierają Państwo z nami umowę, a wykonanie tej umowy wymaga od nas przetwarzania Państwa danych osobowych, naszą podstawą prawną jest wykonanie tej umowy. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku zakupu jednego z naszych produktów i konieczności przetwarzania danych osobowych w celu zarządzania rezerwacją, dostawą i/lub płatnością.

 • Jeśli przetwarzanie jest konieczne do podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, naszą podstawą prawną tego przetwarzania jest podjęcie tych działań. Dzieje się tak na przykład, gdy składają Państwo podanie o pracę, co wymaga od nas przeanalizowania Państwa życiorysu (CV) w celu podjęcia decyzji dotyczącej Państwa podania.

 • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach, nasze przetwarzanie jest uzasadnione Państwa zgodą. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia badań naukowych. Kiedy korzystamy ze zgody jako podstawy prawnej naszego przetwarzania, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

 • Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów, które realizujemy my lub podmioty trzecie (z wyjątkiem sytuacji, w których interesy te nie są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności, co wymaga ochrony Twoich danych osobowych, w szczególności jeżeli jesteś dzieckiem), naszą podstawę prawną stanowią te uzasadnione interesy. Na przykład, przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego może być uznane za przetwarzanie w uzasadnionym interesie, chociaż w odniesieniu do marketingu bezpośredniego, w zależności od okoliczności, może być również wymagane uzyskanie Państwa zgody.

 • Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z wszelkimi innymi podstawami prawnymi wymienionymi w obowiązujących przepisach ustawowych lub wykonawczych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z art. 6 ust. 1 RODO, w którym wymieniono wszystkie możliwe podstawy prawne.

W każdym indywidualnym przypadku zostaną Państwo poinformowani o podstawie prawnej każdej operacji przetwarzania przez nas Państwa danych.

VI - Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Firma Virbac przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do celów, w których są one przetwarzane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym okres przechowywania danych osobowych zależy od celu każdego przetwarzania. 

W celu określenia okresu przechowywania Państwa danych stosujemy również następujące kryteria:

 • w przypadku wykorzystywania plików cookie określamy czas ich przechowywania zgodnie z limitami określonymi przez właściwy krajowy organ nadzorczy (np. we Francji przez okres 13 miesięcy);

 • w przypadku gdy przechowujemy określone dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków ciążących na nas na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych, a także w celu umożliwienia nam korzystania z naszych praw, przechowujemy dane użytkownika przez okres określony w odnośnym tekście prawnym (na przykład: okres przedawnienia lub ustanowiony na mocy przepisów okres przechowywania danych).

Udostępnimy Państwu informację o okresie przechowywania danych w poszczególnych przypadkach.

VII - Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych? 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą uzyskać upoważnione osoby pracujące dla firmy Virbac i, w niektórych przypadkach, dla jej jednostek zależnych. Dokładamy wszelkich starań, aby te grupy upoważnionych osób pozostały jak najmniejsze, a także aby zachować poufność i bezpieczeństwo Państwa danych.

Pozostali zewnętrzni odbiorcy danych, tacy jak nasi zaufani usługodawcy, którzy wspierają naszą działalność, mogą również otrzymywać te dane w przypadku określonych operacji przetwarzania. Korzystamy z usług zaufanych usługodawców, którzy w naszym imieniu przeprowadzają szereg operacji. 

W ramach tej współpracy udostępniamy naszym zaufanym usługodawcom wyłącznie te informacje, które są im potrzebne do wykonania usługi i prosimy o niewykorzystywanie Państwa danych osobowych w żadnym innym celu. Zawsze staramy się dopilnować, aby wszyscy ci zaufani usługodawcy, z którymi współpracujemy, zachowywali poufność i bezpieczeństwo Państwa danych. Dbamy również o to, aby po zakończeniu naszej współpracy z danym zaufanym usługodawcą, dostawca ten bezzwłocznie usunął Państwa dane.

Z wielką starannością dobieramy naszych zaufanych usługodawców, sprawdzając, czy zapewniają oni wystarczające gwarancje, w szczególności w zakresie wiedzy fachowej, wiarygodności i zasobów, umożliwiające wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, które spełnią wymogi określone w obowiązujących przepisach, w tym w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych. W związku z tym dbamy o to, aby nasi zaufani usługodawcy przetwarzali dane osobowe wyłącznie na podstawie naszych udokumentowanych instrukcji. Dbamy również o to, aby ich pracownicy zobowiązali się do zachowania poufności lub podlegali odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

Możemy zwrócić się do naszych zaufanych usługodawców o świadczenie usług wymagających przetwarzania danych osobowych, na przykład w następujących celach: 

 • hostingu naszej strony internetowej;

 • przechowywania naszych danych;

 • konserwacji naszych urządzeń/oprogramowania;

 • korzystania z aplikacji i narzędzi współpracy udostępnionych naszym pracownikom.

Przy każdym przetwarzaniu Państwa danych osobowych będziemy informować Państwa o tożsamości lub roli naszych zaufanych usługodawców.

Możemy być również zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych w celu spełnienia obowiązku prawnego, egzekwowania lub stosowania naszych warunków użytkowania/sprzedaży lub innych warunków, które Państwo zaakceptowali; lub w celu ochrony praw, bezpieczeństwa lub własności firmy Virbac, jej klientów lub pracowników.

Na przykład, możemy również udostępniać Państwa informacje innym podmiotom w następujących okolicznościach:

 • organom ścigania i naszym organom regulacyjnym lub innym właściwym organom zgodnie z wymogami prawnymi lub dobrymi praktykami;

 • właściwym podmiotom na wypadek sytuacji kryzysowych: w szczególności w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników i organizacji;

 • Państwa firmie lub organizacji utrzymującej z nami relacje biznesowe;

 • dostawcom usług z zakresu przesiewowych kontroli bezpieczeństwa: aby móc wywiązać się z ciążących na nas zobowiązań prawnych w zakresie zapobiegania przestępczości lub ochrony przed nią (w tym bez ograniczeń w odniesieniu do korupcji i tym podobnych nadużyć), przeciwdziałania praniu pieniędzy, kontroli podmiotów objętych sankcjami i innych wymaganych prawem kontroli, w tym dotyczących nieprawidłowości zgłaszanych przez sygnalistów zgodnie z art. 17 francuskiej ustawy nr 2016-1691 z dnia 9 grudnia 2016 r., znanej jako „ustawa Sapin 2”;

 • sieciom reklamowym i dostawcom usług analitycznych do obsługi i wyświetlania reklam na naszej stronie internetowej, w aplikacjach i innych narzędziach z zakresu mediów społecznościowych;

 • podmiotom trzecim w związku z przejęciem lub przeniesieniem jakiejkolwiek części naszej działalności lub w związku z reorganizacją działalności;

 • innym delegowanym osobom: gdzie Państwa nazwisko pojawi się na liście uczestników wydarzeń, w których planują Państwo wziąć udział i o czym nas Państwo poinformowali.

VIII - Gdzie przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane są przechowywane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez firmę Virbac, jej spółki zależne oraz zaufanych usługodawców. Jednakże, w zależności od przetwarzania, Państwa dane mogą być również przekazywane do kraju spoza EOG, do naszych zaufanych usługodawców i/lub spółek zależnych.

W przypadku przekazywania danych poza EOG zapewniamy, że dane te są przekazywane w sposób bezpieczny i z poszanowaniem obowiązujących przepisów. Gdy kraj, do którego przekazywane są dane, nie ma ochrony porównywalnej do tej w UE, stosujemy „odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia”. 

Te właściwe lub odpowiednie zabezpieczenia są sposobem na zrekompensowanie braku ochrony danych. Takie odpowiednie zabezpieczenia mogą polegać na wykorzystaniu wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy lub klauzul umownych zatwierdzonych przez organ nadzorczy. 

We wszystkich przypadkach jest to kwestia zawarcia umowy z podmiotem otrzymującym Państwa dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z wymogami ochrony danych oraz Państwa prawami jako osób, których dane dotyczą, odpowiednimi do przetwarzania danych w Unii, w tym dostępności możliwych do wyegzekwowania praw osób, których dane dotyczą, oraz skutecznych środków ochrony prawnej, w tym w celu uzyskania dostępu do skutecznych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych i dochodzenia odszkodowania, w Unii lub w państwie trzecim. Wymogi te odnoszą się w szczególności do zgodności z ogólnymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, zasadami dotyczącymi uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych.

Przy przekazywaniu danych osobowych do podmiotów mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej możemy również korzystać z „Tarczy Prywatności”, która jest mechanizmem certyfikacji własnej podmiotu dostępnym dla firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, który został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych przez podmiot europejski firmom mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych.  Uznaje się zatem, że mechanizm ten zapewnia gwarancje prawne dla takich operacji przekazywania danych.

W stosownych przypadkach i na zasadzie analizy indywidualnych przypadków poinformujemy Państwa o zamiarze przekazania danych osobowych do kraju trzeciego, o istnieniu lub braku decyzji Komisji w sprawie odpowiedniej ochrony oraz, w stosownych przypadkach, odniesieniu do odpowiednich zabezpieczeń i sposobie uzyskania wglądu do ich kopii lub o miejscu ich udostępnienia.

 

IX - Jakie są Państwa prawa jako osoby, której danej dotyczą, i jak mogą Państwo z nich korzystać?

Jeżeli przepisy ustawodawcze lub wykonawcze dotyczące ochrony danych osobowych to przewidują, na przykład gdy dane osobowe są przetwarzane przez jeden z naszych podmiotów powiązanych w UE lub mających siedzibę w innych jurysdykcjach, gdzie obowiązują podobne zasady, mają Państwo pewne prawa w odniesieniu do własnych danych. Dostępność tych praw oraz sposoby, w jaki można z nich korzystać, są przedstawione poniżej w sposób bardziej szczegółowy. Niektóre z tych praw będą miały zastosowanie tylko w określonych okolicznościach. 

W zależności od danej operacji przetwarzania mają Państwo:

 • prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane, czy nie (prawo dostępu do danych). W takim przypadku mogą Państwo uzyskać dostęp do danych osobowych i otrzymać informacje, takie jak cel przetwarzania, kategorie danych osobowych, których przetwarzanie dotyczy itp.;

 • prawo do uzyskania od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa (prawo do sprostowania danych);

 • prawo do uzyskania usunięcia Państwa danych osobowych, pod warunkiem, że zastosowanie ma jedna z podstaw uzasadniających to prawo (prawo do usunięcia danych);

 • prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy ma zastosowanie jedna z podstaw uzasadniających to prawo (prawo do ograniczenia przetwarzania danych);

 • prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód z naszej strony (prawo do przenoszenia danych);

 • prawo do sprzeciwu, co oznacza, że mogą Państwo na przykład zabronić nam wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; 

 • prawo do określenia wytycznych dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych po Państwa śmierci. 

O marketingu bezpośrednim: jak zostało to już zaznaczone powyżej, mają Państwo prawo do sprzeciwu i w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas wszelkich form marketingu bezpośredniego. W oparciu o Państwa zgodę lub uzasadniony interes bądź postanowienia umowne możemy wykorzystywać informacje podane przez Państwa na naszej stronie internetowej lub w inny sposób dla celów marketingu bezpośredniego, aby dostarczać Państwu e-maile, biuletyny informacyjne i inne wiadomości, aby na bieżąco informować Państwa o naszej działalności, wiadomościach rynkowych i naszych usługach, w tym o wydarzeniach, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji z otrzymywania usług marketingu bezpośredniego, można zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu na stronie z ustawieniami Państwa kont online, kliknąć łącze „Rezygnacja z subskrypcji” znajdujące się na końcu każdej marketingowej wiadomości e-mail wysyłanej do Państwa lub skontaktować się z [EMAIL KONTAKTOWY].

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub omówić je z nami, prosimy o kontakt z odpowiednim adresem kontaktowym Podmiotu wymienionym w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych.

Abyśmy mogli pozytywnie rozpatrzyć Państwa prośbę, będą Państwo musieli w dowolny sposób potwierdzić swoją tożsamość. W przypadku wątpliwości z naszej strony możemy poprosić o dodatkowe informacje, w szczególności o przesłanie podpisanej przez Państwa kopii dowodu osobistego.

Dołożymy wszelkich starań, aby pozytywnie rozpatrzyć Państwa prośby. W każdym przypadku odpowiemy w ciągu jednego miesiąca, chociaż nasz czas odpowiedzi może zostać przedłużony o dwa kolejne miesiące w zależności od stopnia złożoności i liczby przesłanych zgłoszeń.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu uznają Państwo, że nasza odpowiedź nie jest zadowalająca, informujemy Państwa, że mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym mają Państwo stały adres zamieszkania, w którym mamy siedzibę, lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie prawa o ochronie danych. We Francji można złożyć skargę do CNIL (Commission Nationale de l'informatique et des Libertés [Krajowa Komisja ds. Informatyki i Wolności]).

X - Jakie informacje Państwu przekażemy?

Za każdym razem, gdy firma Virbac będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, poinformuje Państwa o tym fakcie, przekazując Państwu następujące informacje:

 • tożsamość i dane kontaktowe administratora danych (tj. podmiotu, który określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) oraz, w stosownych przypadkach, jego przedstawiciela;

 • dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych;

 • cele przetwarzania danych osobowych, jak również podstawę prawną przetwarzania;

 • w stosownych przypadkach, uzasadnione interesy firmy Virbac lub podmiotu trzeciego;

 • odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych, o ile takowi istnieją;

 • w stosownych przypadkach, fakt, że firma Virbac zamierza przekazać dane osobowe do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz istnienie lub brak decyzji Komisji w sprawie odpowiedniej ochrony lub, w stosownych przypadkach, wzmianka o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych;

 • okres, przez który będą przechowywane dane osobowe, a jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;

 • istnienie prawa do żądania od firmy Virbac dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych dotyczących Państwa lub sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawa do przenoszenia danych;

 • w stosownych przypadkach, istnienie prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa;

 • jeżeli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, kategoria odnośnych danych osobowych, źródło, z którego pochodzą dane osobowe, oraz, w stosownych przypadkach, czy pochodzą one z publicznie dostępnych źródeł.

Informacje te zostaną Państwu udostępnione możliwie jak najszybciej, a w przypadku bezpośredniego gromadzenia Państwa danych – w momencie ich gromadzenia. 

XI - W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo?

Firma Virbac przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i podejmuje w tym celu wszelkie rozsądne środki ostrożności. Od naszych partnerów, którzy w naszym imieniu zarządzają Państwa danymi, wymagamy tego samego.

Stale dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Po otrzymaniu Państwa danych stosujemy rygorystyczne procedury i środki bezpieczeństwa (zarówno techniczne, jak i organizacyjne), aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi. Ponieważ przesyłanie danych przez internet nie jest całkowicie bezpieczne, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych, które są przesyłane na naszą stronę. W związku z tym wszelkie dane przekazują Państwo na własne ryzyko.

XII - Pliki cookies
Używamy plików cookies, które identyfikują Twoją przeglądarkę. Gromadzą i przechowują one informacje o tym, kiedy i w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej, dzięki czemu możliwe jest rejestrowanie Państwa korzystania ze strony, a także zapewniają lepszą obsługę i doświadczenie podczas przeglądania i dla celów analitycznych. 

Dane osobowe, które zbieramy za pomocą tych technologii, będą również wykorzystywane do zarządzania Państwa sesją na naszej stronie.

Jak podano w sekcji V niniejszej Polityki ochrony danych osobowych, okres wykorzystywania plików cookie ustalamy zgodnie z limitami określonymi przez właściwy krajowy organ nadzorczy (np. we Francji przez okres 13 miesięcy).

Więcej informacji o plikach cookie i sposobie ich wykorzystywania można znaleźć tutaj: [Polityka dotycząca plików cookie]. 

XIII - Linki do stron internetowych podmiotów trzecich

Nasza strona internetowa, biuletyny informacyjne, przesyłane mailowo aktualne informacje i inne komunikaty mogą od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych podmiotów trzecich. Dane osobowe przekazywane przez Państwa za pośrednictwem tych stron internetowych nie podlegają niniejszej Polityce ochrony danych osobowych, a przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te strony nie leży w zakresie naszej odpowiedzialności. 

W przypadku kliknięcia na link do innych stron internetowych, należy pamiętać, że strony te zawierają swoje własne noty informacyjne dotyczące prywatności, które określają sposób gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach odwiedzających te strony.

XIV - Dzieci

Nie gromadzimy świadomie informacji od dzieci lub innych osób poniżej 16 roku życia. Jeżeli mają Państwo mniej niż 16 lat, nie mogą Państwo przekazywać nam żadnych danych osobowych, z wyjątkiem dostępu do specjalnych szkoleń lub dostępu w celu zapewnienia bezpieczeństwa za specjalnym pisemnym upoważnieniem rodziców. 

XV - Zmiany w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych może od czasu do czasu ulegać zmianom. 

Jeśli zmienimy cokolwiek ważnego w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych (informacje, które gromadzimy, sposób ich wykorzystania lub powód), zaznaczymy te zmiany w górnej części powiadomienia i zamieścimy widoczny link do nich przez rozsądny okres po wprowadzeniu zmiany.

Ostatnia aktualizacja: 2019.01.27

 

Formularz wniosku o wykonywanie praw indywidualnych